Hlavní události z historie obce Štěpánov.1201
První písemná zmínka o obci v donační listině krále Přemysla Otakara I.

1273
Založení vsi „Stephansdorf“ – rozšíření obce o horní konec.

1455
První zmínka o faře ve Štěpánově.

1681
Nejstarší zmínka o štěpánovské škole.

1772
Položení základního kamene k farnímu kostelu sv. Vavřince (dobudován v roce 1787).

1784
Zrušení kláštera Hradisko – Štěpánov se dostává pod správu Náboženského fondu.

1786
Stavba první školní budovy ve Štěpánově.

1787
Abolice roboty a naturálních poddanských povinností.

1788
Obnovení samostatné farnosti ve Štěpánově.

1826
Štěpánov spolu s dalšími vesnicemi někdejšího klášterního panství kupuje hrabě Filip Ludvík ze Saint Genois – poslední pozemková vrchnost Štěpánovských ( do r. 1848).

1842
Počátek výstavby olomoucko – pražské dráhy (v provozu od roku 1845); založení štěpánovských železáren.

1850
Štěpánov se stává samosprávnou obcí a je začleněn do politického a soudního okresu Šternberk.

1852
Otevření poštovního úřadu.

1856
Otevření německé obecné školy.

1864
Vznik nejstaršího českého spolku „Beseda“ (od roku 1883 „Občanská beseda“) ve Štěpánově.

1875
Postaven kostel sv. Barbory „Na hutích“.

1885
Založení Českého živnostenského společenstva pro okres Šternberk ve Štěpánově.

1888
Ustavení Čtenářského spolku „Jaroslav“ ve Štěpánově.

1889
Spojení do té doby hospodářsky samostatné horní a dolní štěpánovské obce.

1890
Výstavba nových budov pro českou a německou obecnou školu.

1901
Ustavení Rolnického mlékařského družstva ve Štěpánově.

1907
Založení Sokola ve Štěpánově; založení Živnostenské záložny ve Štěpánově – prvního velkého českého peněžního ústavu na Šternbersku.

1908
Sloučením „Občanské besedy“ a spolku „Jaroslav“ vznikl místní odbor Národní jednoty pro východní Moravu.

1911
Postavena budova měšťanské školy, zřízené r.1910.

1912
Zahájena regulace řeky Oskavy (dokončena v roce 1922 ).

1917
Elektrifikace obce.

1918
Štěpánov sídlem okresního úřadu pro správu českého Šternberska a Okresního národního výboru pro soudní okres Šternberk.

1924
Postavena Sokolovna.

1927
Stavba Dělnického domu.

1928
Postaven pravoslavný chrám sv. Prokopa.

1932
Zrušení štěpánovských železáren.

1938
V objektu bývalých železáren zřízen internační tábor pro prominentní henleinovce; Štěpánov se opět stal přechodným sídlem šternberského okresního úřadu, poté začleněn do politického a soudního okresu Olomouc (do roku 1945).

1939
V objektu zrušených železáren zřízen internační tábor pro rukojmí zatčené v rámci akce „Albrecht“.

1945
Po osvobození obce přebírá její správu místní národní výbor; v areálu železáren zřízen internační tábor, v němž se připravovali na odsun Němci ze šternberského okresu.

1949
Štěpánov trvale začleněn do okresu Olomouc.

1956
Založení Jednotného zemědělského družstva ve Štěpánově.

1960
Sloučení obcí Štěpánov a Březce.

1967
Pod názvem „Ze Štěpánova“ vyšlo první číslo místních novin.

1974
Obec sloučena s Moravskou Huzovou (včetně Benátek a Stádla) a s Liboší.

1990
Obnovení obecní samosprávy – správu obce přejímá svobodně zvolené obecní zastupitelstvo; Liboš s Krnovem se odlučují od Štěpánova a vytvářejí samostatnou obec.

1994
Ukončena plynofikace celé obce s výjimkou Stádla.

1995
Zahájena příprava výstavby tlakové kanalizace, vodovodu a čistírny odpadních vod.

1996
Schválen koncept územního plánu sídelního celku Štěpánov.

1997
Obec užívá nový, Parlamentem České republiky schválený znak a prapor.